درباره ما

فرهنگ شرکت

فرهنگ شرکت

ماموریت:

مراقبت های بهداشتی بهتر برای نوع بشر

ارزش اصلی:

کارایی، فداکاری، نوآوری.

چشم انداز:

لذت بیشتر و مزایای زندگی سالم.

فرهنگ:

رابطه هماهنگ، زندگی شاد و سالم.